گزارش سادس

اگر وجود آدمی را به مثابه یک زمین حاصلخیز در نظر بگیریم، با خوردن مال حرام، زمین خود را به آب شور بسته است، در چنین زمینی جز خس و خاشاک چیزی نمی روید. توجه به مال حلال به معنای آموختن قواعد کاسبی است، و با اجرای آن روح انسان آماده دریافت فیوضات الهی می […]

ارسال