به بهانه هفته نیروی انتظامی؛

معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اشاره اینکه شعار هفته ناجا از یک پشتوانه نظری و نخبگی برخوردار است و اغلب متناسب با شرایط زمانی و اجتماعی و نظایر آن فرمول بندی می شود، گفت: در آغاز شعار ، دو واژه ” همه با هم” را جای داده ایم تا بگوئیم که حفظ امنیت و آرامش […]

ارسال